Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεων στις εταιρείες Ι&S KRITONIS LIMITED, Κ.ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, BETOMAN LTD, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED, ALFΑ BETON LIMITED, TOP MIX CONCRETE LTD, SKYRAMIX LTD, ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED, SKYRAMONT QUARRIES LTD, MEDCON QUARRIES LTD (νυν CYFIELD QUARRIES LTD) και Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
19/06/2020


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, ομόφωνα αποφάσισε, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος»), να κινήσει διαδικασία εξέτασης πιθανολογούμενων παραβάσεων εναντίον των πιο πάνω αναφερόμενων εταιρειών, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου και προς τούτο τους κοινοποίησε σχετικές Εκθέσεις Αιτιάσεων.

Η προκαταρκτική έρευνα είναι αποτέλεσμα αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με το ενδεχόμενο σύμπραξης ή/και συμπράξεων την περίοδο από την 1/1/2010 μέχρι τις 27/11/2014 μεταξύ επιχειρήσεων στην αγορά του σκυροδέματος - ιδιαίτερα στην παραγωγή, εμπορία, διάθεση και/ή τοποθέτηση αυτού - που εικάζεται ότι έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας.

Οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου αφορούν :

(Α) Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) (α) και (β) του Νόμου από μέρους των εταιρειών Ι&S KRITONIS LIMITED (στο εξής «I&S KRITONIS»), Κ.ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής «ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ»), BETOMAN LTD (στο εξής η «BETOMAN»), ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ (στο εξής η «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»), ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD (στο εξής «ATHINODOROU & POULLAS»), ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED (στο εξής «ALFA CONCRETE») δια της οικονομικής της διαδόχου ALFΑ BETON LIMITED (στο εξής «ALFA BETON») (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), TOP MIX CONCRETE LTD (στο εξής «TOP MIX»), SKYRAMIX LTD (στο εξής «SKYRAMIX») και ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής «ΨΑΡΟΥΔΗΣ»), κατά την υπό αναφορά περίοδο 2011 έως και το 2014, με τη μεταξύ τους διαμόρφωση μιας μυστικής σύμπραξης έχοντας σκοπό την άμεση και/ή έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον καθορισμό των τιμών του έτοιμου σκυροδέματος και των αντλιών και τον περιορισμό, έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος.

(Β) Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) (β) (γ) και (ε) του Νόμου από μέρους των εταιρειών I&S KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), TOP MIX, SKYRAMIX και ΨΑΡΟΥΔΗΣ με τη μεταξύ τους διαμόρφωση μιας μυστικής σύμπραξης έχοντας σκοπό την άμεση και/ή έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό, έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος, την κατανομή των αγορών (πελατών) και την εξάρτηση σύναψης συμφωνίας με νέους πελάτες από την αποπληρωμή οφειλών σε εταιρεία μέλος της συμπαιγνίας, κατά την υπό αναφορά περίοδο 2011 έως και το 2014.

(Γ) Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου από μέρους των εταιρειών I&S KRITONIS, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, BETOMAN, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ATHINODOROU & POULLAS, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), ALFA BETON (για την περίοδο που δραστηριοποιείτο στην αγορά), TOP MIX, SKYRAMIX και ΨΑΡΟΥΔΗΣ, κατά την υπό αναφορά περίοδο 2011 έως και το 2014, ως αποτέλεσμα της άμεσης και/ή έμμεσης ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο και σκοπό τη νόθευση διαφόρων Διαγωνισμών στην Επαρχία Λεμεσού, οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί από Δημόσιες Αρχές.

(Δ) Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου από μέρους των εταιρειών ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON, I&S KRITONIS, TOP MIX, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ και ATHNODOROU & POULLAS, με την ανταλλαγή ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές προσφορές που είχαν υποβάλει στην εταιρεία Lois Builders Ltd αναφορικά με την νέα Αίθουσα Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού, με στόχο τη νόθευση του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ανταλλαγή των εν λόγω ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών είναι per se αντι-ανταγωνιστική, και τεκμαίρεται ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού.

(E) Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) (α) και (β) του Νόμου από μέρους των εταιρειών K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED, SKYRAMONT QUARRIES LTD, MEDCON QUARRIES LTD (νυν CYFIELD QUARRIES LTD) και Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, με τη μεταξύ τους διαμόρφωση μιας μυστικής σύμπραξης έχοντας σκοπό την άμεση και/ή έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον καθορισμό των τιμών των αδρανών υλικών και τον περιορισμό, έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης αυτών, κατά την υπό αναφορά περίοδο 2012 έως και το 2014.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Οι κοινοποιήσεις των Εκθέσεων Αιτιάσεων δεν προδιαγράφουν το τελικό αποτέλεσμα των υποθέσεων, αλλά και ούτε δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβουν και/ή να υποκαταστήσουν την τελική κρίση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, της ενώπιόν της υπόθεσης, και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης, την οποία θα κοινοποιήσει στην εμπλεκόμενη εταιρεία και θα την δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου.

Σημειώσεις:

1. Η Επιτροπή αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου, να κινήσει διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενημέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους.

3. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα υφιστάμενα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής ή προκύψουν νέα στοιχεία, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε τροποποίηση των αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και στην κατάρτιση και κοινοποίηση τροποποιημένης Έκθεσης Αιτιάσεων προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

4. Ο καταρτισμός της Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό στάδιο. Στην Έκθεση Αιτιάσεων ορίζεται το αντικείμενο της διαδικασίας και οι αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.

5. Κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία για εξέταση παραβάσεων ή για εξέταση καταγγελιών υποβαλλομένων δυνάμει του Νόμου ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται στο Νόμο και/ή στους δυνάμει αυτού εκδιδομένους κανονισμούς, δύνανται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής:

(i) τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, αυτοπροσώπως, διά πληρεξούσιου δικηγόρου ή αυτοπροσώπως μαζί με πληρεξούσιο δικηγόρο,
(ii) τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία ή/και καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής,
(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017