Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την υπ’ Αριθμό 24/2018 Απόφασή της στις 6/7/2018, ομόφωνα κατέληξε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 για την έκδοση των προσωρινών μέτρων, αναφορικά με την αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε από την εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus Ltd εναντίον της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
10/08/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την υπ’ αριθμό απόφαση της 24/2018, ημερομηνίας 6/7/2018, ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα της εταιρείας Premier Shukuroglou Cyprus Ltd (εφεξής η «Shukuroglou»), για έκδοση προσωρινών μέτρων, καθότι κατέληξε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).

Η εταιρεία Shukuroglou, στις 25/1/2018, υπέβαλε προς την Επιτροπή, καταγγελία εναντίον των εταιρειών ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (εφεξής η «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ») και Συνεργατικό Οργανισμό Παραγωγής Ζωοτροφών (ΣΟΠΑΖ) ΛΤΔ (εφεξής η «ΣΟΠΑΖ») αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους τους παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος»). Παράλληλα, η Shukuroglou υπέβαλε προς την Επιτροπή, κατά την ίδια ημερομηνία, αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ.

Αντικείμενο του αιτήματος για τη λήψη προσωρινών μέτρων, ήταν η έκδοση διατάγματος, με το οποίο να κληθεί η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ να προμηθεύσει άμεσα την αιτήτρια με χημικά λιπάσματα για την καλλιέργεια πατατών και σιτηρών με τους ίδιους ή/και ισοδύναμους όρους συναλλαγής, όπως ήταν η μεταξύ τους συνεργασία, η οποία κατ’ ισχυρισμό διακόπηκε αιφνίδια.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία, το πλαίσιο του αιτήματος για προσωρινά μέτρα και στηριζόμενη στα στοιχεία που βρίσκονται κατατεθειμένα στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, καθώς και στα όσα αναπτύχθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την προφορική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 29/5/2018 ενώπιόν της, αλλά και τα όσα υποβλήθηκαν γραπτώς μετέπειτα, ομόφωνα κατέληξε ότι, δεν στοιχειοθετείται ή/και τεκμηριώνεται ότι «συντρέχει επείγουσα περίπτωση λόγω σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό» σύμφωνα με τη δεύτερη προϋπόθεση που τίθεται στο άρθρο 28(2) του Νόμου.

Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι, δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης βλάβης, αφού δεν προκύπτει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της δομής της αγοράς που εξετάζεται και δεν έχει επέλθει αποτέλεσμα οριστικό και μη αναστρέψιμο, εφόσον στη βάση των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα για την αιτήτρια να προμηθευτεί και να προωθήσει στην αγορά, λιπάσματα άλλων εταιρειών του εξωτερικού και επιπλέον η αιτήτρια φαίνεται ότι συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς, όπως έγινε φανερό από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία.

Δεδομένων αυτών, καθώς και του γεγονότος ότι στην περίπτωση της έκδοσης προσωρινών μέτρων πρέπει να τηρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου, η Επιτροπή έκρινε ότι παρέλκει η περαιτέρω εξέταση για τη στοιχειοθέτηση ή μη της ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης παράβασης των άρθρων 6(1) και 6(2) του Νόμου, ως οι ισχυρισμοί της αιτήτριας.

Υπό το φως των όσων αναλύθηκαν και εξετάστηκαν, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που το άρθρο 28 του Νόμου θέτει για την έκδοση των αιτούμενων προσωρινών μέτρων και ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα της εταιρείας Shukuroglou για τη λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 6/7/2018 θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


10/8/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου