Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise από την CMA Terminals S.A.S.
31/01/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες CMA CGM S.A. και International Container Terminal Services, Inc. με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η εταιρεία CMA Terminals S.A.S., έμμεση θυγατρική της CMA CGM S.A., προέβηκε σε εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise.

Η CMA Terminals S.A.S. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει έμμεσα στη CMA CGM S.A. η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και αποτελεί εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νιγηρίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της International Container Terminal Services, Inc. και λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται και επισκευάζει τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Lekki στη Νιγηρία.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου