Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες CGG Holding BV και OOO SCF GEO
16/07/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες CGG Holding BV και OOO SCF GEO με κοινοποίησή τους προς την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να δημιουργήσουν κοινή επιχείρηση, με την επωνυμία OOO AGE.

Η CGG Holding BV είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και ανήκει σε όμιλο εταιρειών, ο οποίος ελέγχεται από την CGG S.A.. Η CGG S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Παρισιού και της Νέας Υόρκης. Ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στην παροχή σεισμικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι δομημένες και διαχωρισμένες στους ακόλουθους πυλώνες: (α) εξοπλισμός (κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού ανάκτησης σεισμικών δεδομένων), (β) ανάκτηση (διεξαγωγή ερευνών ανάκτησης σεισμικών δεδομένων και (γ) γεωλογία, γεωφυσική και βάση δεδομένων (επεξεργασία, απεικόνιση και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων). Ο όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή ευρείας πολυπελατειακής βάσης δεδομένων, την οποία καθιστά διαθέσιμη με εκχώρηση άδειας χρήσης σε τρίτα μέρη.

Η OOO SCF GEO είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ανήκει στον όμιλο εταιρειών, ο οποίος ελέγχεται από την OAO Sovcomflot. Η OAO Sovcomflot ανήκει κατά 100% στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών για ασφαλή και αξιόπιστη θαλάσσια μεταφορά ενέργειας στους πελάτες του, όπως: λειτουργία δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων, πλοία μεταφοράς χημικών, πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου και υγραερίου και παγοθραυστικά. Ο όμιλος παρέχει επίσης υλικοτεχνική στήριξη για υπεράκτια ανάπτυξη, υπηρεσίες σχετικά με λιμάνια συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης τερματικών πετρελαίων και επιχειρήσεις ρυμούλκησης και τεχνική διαχείριση πλοίων. Επίσης, δραστηριοποιείται σε περιορισμένο βαθμό με τη ναύλωση πλοίων σεισμογραφικής έρευνας σε πελάτες και την παροχή σεισμογραφικών υπηρεσιών διά του μοναδικού πλοίου με το οποίο λειτουργεί.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου 83(I)/2014.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου