Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Middle East Internet Holding S.a.r.l. από την MTN (Dubai) Ltd
28/02/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Rocket Internet GmbH και MTN (Dubai) Ltd, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η εταιρεία MTN (Dubai) Ltd θα προβεί σε εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Middle East Internet Holding S.a.r.l..

H MTN (Dubai) Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντουμπάι και αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου για όμιλο εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στην Αφρική και Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης και επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Η MTN (Dubai) Ltd ανήκει στον Όμιλο MTN, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε 22 χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η Middle East Internet Holding S.a.r.l. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες των οποίων κατέχει το μετοχικό τους κεφάλαιο συστήθηκαν πρόσφατα και θα δραστηριοποιούνται στις διαδικτυακές αγορές σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής. Το μετοχικό κεφάλαιο της Middle East Internet Holding S.a.r.l. ανήκει στη Rocket Internet GmbH.

Η Rocket Internet GmbH είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην επιχειρηματική εκκίνηση και τη χρηματοδότηση στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου