ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd από την εταιρεία Marship Investments Ltd
04/06/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Marship Investments Ltd με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί στην εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd.

Η Marship Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί τη μία εκ των δύο κύριων μητρικών εταιρειών του Ομίλου Εταιρειών Marlow. Ο εν λόγω Όμιλος δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό τομέα και συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα υπηρεσιών στελέχωσης πλοίων/παροχής μελών πληρώματος όπως επίσης και υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης Πλοίων.

Η Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Ahrenkiel. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες παροχής μελών πληρώματος και δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Kapal (Cyprus) Ltd.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής