Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής της εταιρείας CITIBANK INTERNATIONAL PLC στην Ελλάδα και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Diners Club of Greece Finance Company SA, από την εταιρεία Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία
11/07/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής της εταιρείας CITIBANK INTERNATIONAL PLC στην Ελλάδα και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Diners Club of Greece Finance Company SA, από την εταιρεία Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία.

Η Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των τραπεζικών και εν γένει χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κύπρο, μέσω θυγατρικών εταιρειών της, στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η CITIBANK INTERNATIONAL PLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλλίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, μέσω υποκαταστήματος της, στον τομέα των τραπεζικών και εν γένει χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Diners Club of Greece Finance Company SA είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές έκδοσης και εκκαθάρισης καρτών, καθώς εκδίδει και εκκαθαρίζει τις κάρτες με το διεθνές σήμα Diners και είναι αδειοδοτημένη ως προς τη χρήση του εν λόγω σήματος από τη Diners Club International Ltd.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου